1. การลงทะเบียนเข้าเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนอกเวลา บริหารธุรกิจ เจ้าหน้าประจำหลักสูตรจะเป็นคนลงทะเบียนให้นักศึกษาเอง

 2. ตารางเรียนของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรจะเป็นคนจัดตารางเรียนให้นักศึกษา

 3. กรณีนักศึกษาติด F X หรือ IP ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรที่ อาคาร 24 ชั้น 4


 1. นักศึกษาสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 1.50 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ จะถูกพ้นสภาพนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นภาคแรก

 2. นักศึกษาสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 1.75 เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน จะถูกพ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาแรก

 3. นักศึกษาภาคปกติที่มีระยะเวลาการศึกษาครบ 16 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า แต่สอบได้หน่วยกิตยังไม่ครบตามหลักสูตรหรือได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา


 1. สำหรับเกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
  หมายเหตุต้องไม่มีเกรด D หรือ D+ ในรายวิชาเอกบังคับและเอกเลือก และไม่มีเกรด F ในรายวิชาใดเลย

 2. สำหรับเกียรตินิยมอันดับ 2 โดยต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
  หมายเหตุต้องไม่ติด F ในรายวิชาใดเลย


 1. วุฒิ ม.ปลาย / ปวช. / เทียบเท่า

  • เลือกเรียนได้สาขาเดียว (สาขาบริหารธุรกิจ)

  • เรียนทั้งหมด 3 ปี

  • เลือกเรียนวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ เพียง 1 วัน

  • เวลาเริ่มเรียน 9.00 – 16.30 น. (โดยประมาณ *ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน)


  2. วุฒิ ปวส.

  • เลือกเรียนได้ 2 สาขา (สาขาบริหารธุรกิจ และสาขากาจัดการโลจิสติกส์

  • เรียนทั้งหมด 2 ปี

  • เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว

  • ยกเว้นรายวิชาเทียบโอน 10 วิชา

  • เวลาเริ่มเรียน 9.00 – 16.30 น. (โดยประมาณ *ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน)


  ** หลักสูตรภาคค่ำ (จันทร์ - ศุกร์) เรียน 18.00 – 21.00 น.

  กรณีเป็นนักศึกษาเทียบโอนจากภายในมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัย


  • ระยะเวลาเรียนขึ้นอยู่กับรายวิชาที่เทียบโอนได้

  • เทียบโอนรายวิชาขั้นต่ำ 5 วิชาขึ้นไป