ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรนอกเวลา บริหารธุรกิจบัณฑิตในปี พ.ศ. 2565 โดยมีการเปิดการเรียนการสอน ทั้งหมด 3 หลักสูตร

  1. หลักสูตรนอกเวลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (ม.ปลาย – วันเสาร์)
  2. หลักสูตรนอกเวลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (ปวส. – วันอาทิตย์)
  3. หลักสูตรนอกเวลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ปวส. – วันอาทิตย์)

ก่อนที่จะมาเป็น “วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง”

ในปี พ.ศ. 2561 แรกเริ่มได้จัดตั้ง โครงการหลักสูตรนอกเวลา บริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นโครงการพิเศษสำหรับผู้ที่มีความสนใจหรือมีความต้องการที่จะทำงานไปด้วยและศึกษาปริญญาตรีไปด้วย โดยทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอน เพียง 1 วัน/สัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่กระทบเวลาทำงาน (วันเสาร์ – อาทิตย์)

อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม ผู้ดูแลหลักสูตรนอกเวลา เล็งเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่มีความต้องการที่จะเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยควบคู่กัน แต่ในขณะเดียวกัน นักศึกษาที่ยังไม่จบหลักสูตรปริญญาตรีอาจจะยังมีความรู้เพียงแค่ระดับมัธยมปลาย หรือระดับปวส. เพียงเท่านั้น ทำให้นักศึกษาบางส่วนอาจจะไม่เป้นที่ยอมรับของตลอดแรงงานในประเทศไทย ดังนั้น อาจารย์ ดร.อัศวิณ จึงริเริ่มโครงการหลักสูตรนอกเวลา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งสามารถตอบโจทย์ให้กับนักศึกษาที่ต้องการทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยได้ โดยใช้เวลาในการเรียนปริญญาตรีเพียง 3 ปี เท่านั้น (ปวส. เรียน 2 ปี)

ปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องได้ผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรีไปแล้วทั้งสิ้น 5 รุ่น พร้อมทั้งมีการพัฒนา และทำการปรับปรุงหลักสูตรควบคู่กับการดำเนินการประกันคุณภาพ เพื่อให้หลักสูตรของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มีความสอดคล้องตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมและการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

ผู้ดำรงตำแน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม