รองศาสตราจารย์ ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์

Rojanasak Chomvilailuk

อาจารย์ประจำหลักสูตรนอกเวลา บริหารธุรกิจบัณฑิต

Professor within College of Continuing Education at the University of The Thai Chamber of Commerce.

ติดต่อได้ที่

📍 อาคาร 24 ชั้น 4

✉️ [email protected]

📞 02 697 6000