สอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam

เริ่มวันเสาร์ที่ 16-17 ธันวาคม 2566